Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου Bequal.app είναι:

Μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης και εργαλεία

Η μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης του εργαλείου Bequal.app αποτελείται από:

 • Ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας, με κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας για εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν μάθηση βάσει εργασίας.
 • Δύο ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης με κλειστές ερωτήσεις, ένα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένα για τις επιχειρήσεις που παρέχουν μάθηση βάσει εργασίας.
 • Μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια των χρηστών του διαδικτυακού εργαλείου (εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που παρέχουν μάθηση βάσει εργασίας).
 • Ένας αλγόριθμος συγκριτικής αξιολόγησης, που θα συγκρίνει τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης και θα εντοπίζει τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των χρηστών (οργανισμών). Ο αλγόριθμος βασίζεται στη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των χρηστών, τον υπολογισμό των μέσων όρων και της βαθμολόγησης.
Κατεβάστε τη μεθοδολογία του BEQUAL.app

Διαδικτυακά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης

Τα διαδικτυακά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης είναι διαδικτυακές εφαρμογές που βασίζονται σε δύο διαφορετικά κλειστά ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, ένα για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένα για επιχειρήσεις, έχουν την ίδια μορφή και χαρακτηριστικά, αλλά διαφορετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

Κάθε εργαλείο διαδικτυακής συγκριτικής αξιολόγησης αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Εισαγωγή
 • Προφίλ χρήστη
 • Ερωτηματολόγιο συγκριτικής αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 • Τα ερωτηματολόγια μου - μια περιοχή όπου ο χρήστης έχει πρόσβαση στα ερωτηματολόγια που έχει συμπληρώσει στο παρελθόν.
 • Τα στατιστικά μου - τα αποτελέσματα της ανάλυσης της συγκριτικής αξιολόγησης, μια προσωπική αναφορά ποιότητας, που δείχνει τη σύγκριση των πρακτικών ποιότητας του χρήστη με τους άλλους χρήστες του εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης.
 • Στατιστικές - συνολικές στατιστικές, έχει τη δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων (π.χ. με βάση τη χώρα και τον τομέα δραστηριότητας). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδιότητες των εργαλείων, προκειμένου να εξάγουν ορισμένα συμπεράσματα ή να αποφασίσουν εάν υπάρχει ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής βάσει π.χ. εθνικών ή τομεακών αποτελεσμάτων.
Πρόσβαση στα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης του BEQUAL.app

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Ο στόχος της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι να παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν τόπο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στη διεύθυνση www.bequal.info.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι δομημένη στις ακόλουθες ενότητες:

 • Bequal.app για εκπαιδευτικά ιδρύματα (διαδικτυακό εργαλείο συγκριτικής
 • Bequal.app για επιχειρήσεις (διαδικτυακό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για επιχειρήσεις)
 • Το εργαλείο Bequal (υπάρχει ήδη) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων, όσον αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες ποιότητας
 • Πόροι για εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων άρθρων, βίντεο, εγγράφων, συνδέσμων)
 • Καλές πρακτικές
 • Νέα
Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα BEQUAL.app