Σχετικά με το έργο

Ο σκοπός του έργου Bequal.app είναι να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, που παρέχουν μάθηση βάσει εργασίας στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας.

Η αξία των διαφορετικών μορφών μάθησης βάσει εργασίας για σπουδαστές, όπως η μαθητεία και η πρακτική άσκηση, έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά και ανήκουν στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Τον Ιούλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Μαθητεία (EAfA) ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ως ένα δίκτυο ομπρέλα για ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν για να βελτιώσουν την ποιότητα, την παροχή και την εικόνα της μαθητείας σε όλη την ΕΕ.

Η νέα κοινή πρόταση των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων "Προς ένα κοινό όραμα μαθητείας" (Μάιος 2016) στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας της μαθητείας για τους εργοδότες, τα συνδικάτα και τα κράτη μέλη που θα προωθεί τη Συμμαχία.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Να αναπτύξει ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για τη μάθηση βάσει εργασίας που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.
  • Να αναπτύξει δύο ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας για εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα.
  • Να αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας με διάφορους πόρους, έγγραφα, συνδέσμους, άρθρα και βίντεο.
  • Να αναπτύξει δύο διαδικτυακά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει της εργασίας, ένα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις.
  • Να καθιερώσει το σήμα Bequal.app για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας στη χώρα τους καθώς και στην Ευρώπη.